Apr 8, 2020   2:27 p.m. Albert
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment house
Written by (author): Ing. Daniel Višňovský
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Bielikova
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce je v prvej časti vypracovať projekt organizácie výstavby (POV) bytového domu so zameraním na realizáciu hrubej stavby. Súčasťou projektu je textová časť obsahujúca technickú správu k POV s časovým plánom a výkresovú časť obsahujúcu situáciu zariadenia staveniska k projektu organizácie výstavby (POV). V druhej časti bude moja práca zameraná na vypracovanie technologického predpisu realizácie zateplenia obvodových konštrukcií. V ďalšej časti som v rámci Ateliérovej tvorby vypracoval podklady projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ktoré sú taktiež súčasťou mojej bakalárskej práce.
Key words:stavenisko, zateplenie, organizácia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited