Jun 3, 2020   6:37 p.m. Karolína
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The proposal of measures to more effective proceses of operative logistics in the company PCA Slovakia, s.r.o.
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Miroslav Babčan
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh opatrení na zefektívnenie procesov operatívnej logistiky v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o.
Summary:
Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnutie opatrení na zefektívnenie procesov operatívnej logistiky v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o. Prvá kapitola je zameraná na teoretické východiská pre logistiku. V druhej kapitole je charakteristika spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o. a analýza súčasného stavu operatívnej logistiky. V tretej kapitole sú spísané opatrenia, ktoré pre podnik navrhujem. Štvrtá kapitola hodnotí prínosy, ktoré podnik získa pri realizácii navrhovaných opatrení. Práca je ukončená záverom.
Key words:
logistika, operatívna logistika, supermarket

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited