Apr 7, 2020   0:48 a.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Using the Internet at school
Written by (author): Ing. Ingrid Líšková
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie internetu na škole
Summary:Diplomová práca sa zaoberá využitím Internetu na škole. Cieľom je zistiť a porovnať názory žiakov dvoch stredných odborných škôl v Prievidzi pri využívaní digitálnych technológií a Internetu na škole. Práca je rozdelená do dvoch hlavných častí. V prvej časti rozoberáme základne pojmy Internetu, jeho služby a uplatnenie vo vzdelávaní. Pozornosť venujeme súčasnému stavu využívania internetových technológií na školách, zavádzaniu moderných didaktických prostriedkov, poukazujeme na digitálnu gramotnosť učiteľov a žiakov. Ťažiskom ďalšieho záujmu bol pedagogický výskum, ktorý sme zamerali na využívanie Internetu a digitálnych technológií na stredných odborných školách. Analyzujeme kvantitatívne a kvalitatívne výsledky výskumu, ku ktorým sme sa dopracovali pomocou vyplnených dotazníkov od žiakov 2. ročníkov stredných odborných škôl v Prievidzi. Výsledky výskumu nám potvrdili, že žiaci majú dostatočný prístup k Internetu. Pri príprave na vyučovanie najčastejšie využívajú službu World Wide Web. Majú dobré vedomosti a zručnosti v oblasti práce s výpočtovou technikou, ale nemajú záujem o elektronické vzdelávanie. V závere odporúčame zamerať sa na informovanosť žiakov vo využívaní nových informačno- komunikačných technológií a na možnosti praktického využitia elektronického vzdelávania na stredných odborných školách.
Key words:Digitálne technológie., Internet., E-learning.

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited