Jan 28, 2020   8:42 p.m. Alfonz
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Labour recruitment, selection and recruitment of employees
Written by (author): Ing. Simona Hrachová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
Opponent:PhDr. Andrea Hagovská
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nábor, výber a prijímanie nových zamestnancov
Summary:HRACHOVÁ, Simona: Nábor, výber a prijímanie nových zamestnancov v podniku PAPO, s. r. o. [Bakalárska práca] / Simona Hrachová -- Slovenská technická univerzita. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Lektorský kabinet. -- Školiteľ: JUDr. Bystrík Šramel -- stupeň odbornej kvalifikácie: Doktor práv. -- Trnava: MTF STU, 2012. Cieľom bakalárskej práce je zisťovanie príčin fluktuácie zamestnancov v podniku. Hlavným problémom je, že zamestnanci spoločnosti PAPO, s. r. o. nie sú motivovaní a kvalita ich práce je nedostatočne ohodnotená. K zisteniu príčin fluktuácie zamestnancov som použila pre výrobných pracovníkov v podniku, čiže vodičov. Pomocou dotazníka som zistila hlavné príčiny fluktuácie zamestnancov. Prvá kapitola obsahuje teoretické poznatky. V druhej časti práce som sa zamerala na charakteristiku podniku a jej súčasný stav. Tretia kapitola je analytická a obsahuje analýzu výsledkov k hypotéza a overenie jednotlivých hypotéz. Štvrtá časť obsahuje jednotlivé návrhy na zlepšenie súčasného stavu. Výsledok navrhovaných opatrení by mal slúžiť na zlepšenie súčasného stavu v podniku.
Key words:nábor zamestnancov, výber zamestnancov, fluktuácia, prijímanie zamestnancov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited