17. 2. 2020  15:17 Miloslava
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie bioplynu v palivových článkoch
Autor: Ing. Adam Ďurica
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Tomáš Boleman, PhD.
Oponent:prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie bioplynu v palivových článkoch
Abstrakt:SÚHRN ĎURICA, Adam: Využitie bioplynu v palivových článkoch. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva.- Vedúci bakalárskej práce: Ing. Tomáš Boleman- Trnava: MTF STU, 2009/2010. 53 s. Kľúčové slová : Palivový článok, bioplyn, projekt Hybridný elektrický zdroj Palivový článok je elektrochemické zariadenie schopné premieňať potenciál energie obsiahnutej v chemickom palive na elektrickú energiu a teplo. Práca sa zaoberá v prvom rade bioplynom ako palivom pre palivové články, skúma jeho zloženie, vlastnosti, úpravu a samotné použitie ako paliva pre palivové články. Ďalej práca vysvetľuje všeobecný princíp fungovania palivového článku a podáva informácie o všetkých dostupných typoch palivových článkov. V praktickej časti je v úvode opísaný projekt HEZ, jeho ciele. Jedným z cieľom je zhotovenie prototypu zariadenia na výrobu bioplynu.. Keďže palivový článok je súčasťou prototypu, v práci je popísaná priama účasť na projekte súvisiaca s výberom konkrétneho palivového článku na základe získaných informácií pre projekt s ohľadom na veľkosť projektu a bezpečnosť.
Kľúčové slová:palivový článok, bioplyn, projekt Hybridný elektrický zdroj

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene