Jun 7, 2020   4:57 a.m. Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Determination of light absorption coefficient depending on the different of translucent substances on the wavelength
Written by (author):
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Stanovenie závislosti koeficienta absorpcie svetla v rôznych druhoch priesvitných látok od vlnovej dĺžky
Summary:BAŠNÁK, Tomáš: Stanovenie závislosti koeficienta absorpcie svetla v rôznych druhoch priesvitných látok od vlnovej dĺžky. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav materiálov. - Školiteľ Mgr. Viera Kaššáková- Trnava: MtF STU, 2010. str. 49 Kľúčové slová: optika, svetlo, absorpcia, priepustnosť Práca sa zaoberá stanovením závislosti koeficienta absorpcie svetla v rôznych druhoch priesvitných látok od vlnovej dĺžky. V prvej kapitole som charakterizoval prierez históriou, objasnil vznik, šírenie, rýchlosť svetla, rozdelil som optiku na jednotlivé typy a charakterizoval ich. V druhej kapitole som objasnil optické vlastnosti materiálov. V tretej kapitole som určil koeficient absorpcie svetla. V poslednej štvrtej kapitole som vyhodnotil namerané výsledky.
Key words:optika, svetlo, absorpcia, priepustnosť

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited