5. 4. 2020  6:54 Miroslava
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Skúmanie vlastností výliskov pri lisovaní zmesí kovových práškov
Autor: Ing. Andrej Podhajský
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Roland Šuba, PhD.
Oponent:Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Skúmanie vlastností výliskov pri lisovaní zmesí kovových práškov
Abstrakt:Cieľom práce je zistiť, aký vplyvu na rozmerové vlastnosti výliskov má prídavok medi rozdielneho obsahu do kovového prášku. Dôležitý sledovaný parameter je aj pevnosť vyrobených výliskov. Diplomová práca sa skladá z dvoch rozsiahlych častí. V prvej časti práce sú podrobne uvedené vlastnosti a špecifické kovových práškov podľa spôsobu výroby, príprava práškov pred lisovaním, lisovanie a javy, ktoré tieto procesy sprevádzajú. V časti diplomovej práce venovanej experimentu sú popísané vlastnosti, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé výlisky. Ďalej sú postupne rozpísané kroky, akými experiment prebiehal aj so získanými nameranými hodnotami. Na základe dosiahnutých výsledkov experimentu, je možné konštatovať, že prídavok medi má za následok rozdiel v rozmeroch výliskov. Najväčšie percentuálne zmeny sa prejavili v oblasti zmeny pevnosti vylisovaných skúšobných vzoriek.
Klíčová slova:lisovanie, lisovateľnosť, práškové zmesi, meď, vlastnosti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně