Apr 1, 2020   4:47 p.m. Hugo
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Importance of Setting Objectives in the Teaching Process at School
Written by (author): Ing. Ivana Mesárošová
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Postavenie cieľa vo vyučovacom procese na škole
Summary:MESÁROŠOVÁ, Ivana: Postavenie cieľa vo vyučovacom procese na škole. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Katedra inžinierskej pedagogiky. - Školiteľ: doc. Ing. Roman Hrmo, Phd.- Trnava: MtF STU, 2012. 82 s. V práci sa zaoberáme cieľom vo vyučovacom procese na škole, pričom upriamujeme pozornosť najmä na jeho dôležitosť. Cieľom našej diplomovej práce bolo uskutočniť prieskum súčasného stavu a zistiť, aký význam učitelia odborných predmetov pripisujú cieľom vyučovania, či vôbec stanovujú výučbové ciele a ak, v akom rozsahu s cieľmi pracujú. Skúmali sme zameranie učiteľov pri stanovovaní cieľov na kognitívne, psychomotorické alebo afektívne ciele a hodnotíme význam cieľa pre motiváciu v učení sa žiakov. V úvodnej časti sme sa venovali súčasnému postaveniu cieľa vo vyučovacom procese, usporiadaniu výučbových cieľov z rôznych hľadísk a vymedzovaniu špecifických cieľov. Práca pokračuje prieskumom, ktorý sme realizovali na troch stredných odborných školách levického okresu formou dotazníka pre učiteľov a študentov. V práci sme stanovili päť hypotéz, z ktorých sa tri potvrdili. Analýzou výsledkov prieskumu sme zistili, že učitelia i študenti prikladajú výučbovým cieľom veľký význam. Nie všetci učitelia sa rovnomerne orientujú na vedomosti, zručnosti a postoje žiakov. Väčšina učiteľov stanovuje špecifické ciele vyučovania, niektorí však pri vymedzovaní vynechávajú dôležité kroky a len malá časť z nich pri tom používa taxonómiu cieľov. Potvrdil sa nám predpoklad, že tvoriví učitelia dokážu ľahšie stanoviť výučbové ciele. Poznanie cieľa vyučovania je pre motiváciu žiakov veľmi významné. Prínos práce spočíva v navrhnutých opatreniach pre prax, ktorými sú napríklad uskutočnenie vzdelávacej aktivity, semináru zameraného na správne vymedzovanie výučbových cieľov alebo návrh didaktickej pomôcky, ktorá učiteľom uľahčí stanovovanie špecifických cieľov. Významné sú aj získané výsledky z prieskumu, ktoré by mali slúžiť školám ako sebareflexia.
Key words:rozdelenie výučbových cieľov, význam cieľov, vymedzovanie cieľov, cieľ vyučovania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited