25. 5. 2020  10:33 Urban
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Postavenie cieľa vo vyučovacom procese na škole
Autor:
Pracoviště:
Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Postavenie cieľa vo vyučovacom procese na škole
Abstrakt:
MESÁROŠOVÁ, Ivana: Postavenie cieľa vo vyučovacom procese na škole. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Katedra inžinierskej pedagogiky. - Školiteľ: doc. Ing. Roman Hrmo, Phd.- Trnava: MtF STU, 2012. 82 s. V práci sa zaoberáme cieľom vo vyučovacom procese na škole, pričom upriamujeme pozornosť najmä na jeho dôležitosť. Cieľom našej diplomovej práce bolo uskutočniť prieskum súčasného stavu a zistiť, aký význam učitelia odborných predmetov pripisujú cieľom vyučovania, či vôbec stanovujú výučbové ciele a ak, v akom rozsahu s cieľmi pracujú. Skúmali sme zameranie učiteľov pri stanovovaní cieľov na kognitívne, psychomotorické alebo afektívne ciele a hodnotíme význam cieľa pre motiváciu v učení sa žiakov. V úvodnej časti sme sa venovali súčasnému postaveniu cieľa vo vyučovacom procese, usporiadaniu výučbových cieľov z rôznych hľadísk a vymedzovaniu špecifických cieľov. Práca pokračuje prieskumom, ktorý sme realizovali na troch stredných odborných školách levického okresu formou dotazníka pre učiteľov a študentov. V práci sme stanovili päť hypotéz, z ktorých sa tri potvrdili. Analýzou výsledkov prieskumu sme zistili, že učitelia i študenti prikladajú výučbovým cieľom veľký význam. Nie všetci učitelia sa rovnomerne orientujú na vedomosti, zručnosti a postoje žiakov. Väčšina učiteľov stanovuje špecifické ciele vyučovania, niektorí však pri vymedzovaní vynechávajú dôležité kroky a len malá časť z nich pri tom používa taxonómiu cieľov. Potvrdil sa nám predpoklad, že tvoriví učitelia dokážu ľahšie stanoviť výučbové ciele. Poznanie cieľa vyučovania je pre motiváciu žiakov veľmi významné. Prínos práce spočíva v navrhnutých opatreniach pre prax, ktorými sú napríklad uskutočnenie vzdelávacej aktivity, semináru zameraného na správne vymedzovanie výučbových cieľov alebo návrh didaktickej pomôcky, ktorá učiteľom uľahčí stanovovanie špecifických cieľov. Významné sú aj získané výsledky z prieskumu, ktoré by mali slúžiť školám ako sebareflexia.
Klíčová slova:
rozdelenie výučbových cieľov, význam cieľov, vymedzovanie cieľov, cieľ vyučovania

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně