7. 6. 2020  5:32 Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Postavenie cieľa vo vyučovacom procese na škole
Autor:
Ing. Ivana Mesárošová
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Oponent:prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Postavenie cieľa vo vyučovacom procese na škole
Abstrakt:
MESÁROŠOVÁ, Ivana: Postavenie cieľa vo vyučovacom procese na škole. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Katedra inžinierskej pedagogiky. - Školiteľ: doc. Ing. Roman Hrmo, Phd.- Trnava: MtF STU, 2012. 82 s. V práci sa zaoberáme cieľom vo vyučovacom procese na škole, pričom upriamujeme pozornosť najmä na jeho dôležitosť. Cieľom našej diplomovej práce bolo uskutočniť prieskum súčasného stavu a zistiť, aký význam učitelia odborných predmetov pripisujú cieľom vyučovania, či vôbec stanovujú výučbové ciele a ak, v akom rozsahu s cieľmi pracujú. Skúmali sme zameranie učiteľov pri stanovovaní cieľov na kognitívne, psychomotorické alebo afektívne ciele a hodnotíme význam cieľa pre motiváciu v učení sa žiakov. V úvodnej časti sme sa venovali súčasnému postaveniu cieľa vo vyučovacom procese, usporiadaniu výučbových cieľov z rôznych hľadísk a vymedzovaniu špecifických cieľov. Práca pokračuje prieskumom, ktorý sme realizovali na troch stredných odborných školách levického okresu formou dotazníka pre učiteľov a študentov. V práci sme stanovili päť hypotéz, z ktorých sa tri potvrdili. Analýzou výsledkov prieskumu sme zistili, že učitelia i študenti prikladajú výučbovým cieľom veľký význam. Nie všetci učitelia sa rovnomerne orientujú na vedomosti, zručnosti a postoje žiakov. Väčšina učiteľov stanovuje špecifické ciele vyučovania, niektorí však pri vymedzovaní vynechávajú dôležité kroky a len malá časť z nich pri tom používa taxonómiu cieľov. Potvrdil sa nám predpoklad, že tvoriví učitelia dokážu ľahšie stanoviť výučbové ciele. Poznanie cieľa vyučovania je pre motiváciu žiakov veľmi významné. Prínos práce spočíva v navrhnutých opatreniach pre prax, ktorými sú napríklad uskutočnenie vzdelávacej aktivity, semináru zameraného na správne vymedzovanie výučbových cieľov alebo návrh didaktickej pomôcky, ktorá učiteľom uľahčí stanovovanie špecifických cieľov. Významné sú aj získané výsledky z prieskumu, ktoré by mali slúžiť školám ako sebareflexia.
Kľúčové slová:
rozdelenie výučbových cieľov, význam cieľov, vymedzovanie cieľov, cieľ vyučovania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene