Mar 31, 2020   10:04 p.m. Benjamín
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The cooperation of family and school on the secondary schools.
Written by (author): Ing. Ida Viglašová
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Eleonóra Černáková, PhD.
Opponent:PhDr. Drahomíra Kučírková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spolupráca rodiny a školy v stredných školách
Summary:V diplomovej práci sa venujeme problematike spolupráce rodiny a školy počas vzdelávania adolescentov na strednej škole. Pozornosť orientujeme na všetky bežné okolnosti ovplyvňujúce akúkoľvek spoluprácu pedagógov a rodičov adolescentov, na postoje pedagógov ako i rodičov k danej problematike, prístupy na hľadanie príčin a dôsledkov pôsobiacich na kvalitu vzájomnej spolupráce pedagógov vyučujúcich na stredných školách, rodičov adolescentov študujúcich na stredných školách a žiakov, teda adolescentov ako takých. V práci predkladáme názory pedagógov a odborníkov zaoberajúcimi sa problematikou spolupráce rodiny a školy vo všeobecnom poňatí, ktoré dopĺňame svojimi postrehmi z vlastných skúseností v tejto oblasti, ako aj získanými informáciami z okolia. V empirickej časti sa zameriavame na zistenie konkrétnych spôsobov spolupráce študujúcich adolescentov na konkrétnych stredných odborných školách a gymnáziu, ich rodičov a samotných pedagógov z týchto stredných škôl. Výsledkom je vyhodnotenie vzájomnej spolupráce žiakov, rodičov a pedagógov na strednej škole, porovnanie skúseností, nápadov, vyvodenie konkrétnych záverov zo zrealizovaného výskumu, ako i predloženie konkrétnych doporučení. Zistenie, že spolupráca medzi rodinou a školou prebieha, je pozitívne, no na základe názorov respondentov musíme podotknúť, že spomenutá vzájomná spolupráca prebieha vo väčšine prípadov iba v prípade nejakého problému týkajúceho sa žiaka. Záverom vyhodnotenia predpokladov je konštatovanie, že celkový efekt spolupráce medzi rodinou a školou závisí od rôznych okolností a faktorov ovplyvňujúcich túto spoluprácu, ako aj konštatovanie, že vzájomná spolupráca je často ovplyvnená aj dôverou rodiny voči učiteľom, či formou spolupráce a vzájomnej komunikácie.
Key words:adolescent, rodina, spolupráca, škola, žiak

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited