Feb 28, 2020   1:25 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Further Education of Teachers
Written by (author): Ing. Eva Hajtúnová
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis: Ďalšie vzdelávanie učiteľov
Summary:Diplomová práca je zameraná na zistenie informovanosti a zúčastňovania sa učiteľov na ďalšom vzdelávaní, v súčasnosti prebiehajúcom na Slovensku, ako kontinuálne vzdelávanie. V teoretickej časti sú spracované poznatky čerpané z odbornej literatúry a zo zákonov. Táto časť práce objasňuje pojmy týkajúce sa vzdelávania, cieľov vzdelávania, kvalifikačných predpokladov učiteľov, opisuje systém ďalšieho vzdelávania učiteľov v Slovenskej republike od roku 1997 a nastupujúci systém kontinuálneho vzdelávania prebiehajúceho v súčasnosti. V praktickej časti sa realizoval prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť informovanosť učiteľov stredných škôl o ďalšom vzdelávaní učiteľov, ich motiváciu ku kontinuálnemu vzdelávaniu a príčiny nezúčastňovania sa tohto vzdelávania. Potrebné informácie sme získali prostredníctvom vlastného dotazníka, ktorý bol adresovaný učiteľom dvoch stredných škôl. Respondentov prieskumu tvorili učitelia Gymnázia Matky Alexie v Bratislave v počte 34 odovzdaných dotazníkov a Strednej odbornej školy v Myjave v počte 41 odovzdaných dotazníkov. Z výsledkov prieskume sme zistili napríklad, že učitelia si pod pojmom "ďalšie vzdelávania učiteľov" najviac predstavujú rozšírenie pedagogických a odborných spôsobilostí a informácie o vzdelávaní
Key words:vzdelávanie, akreditácia, vzdelávanie učiteľov, učiteľ, kontinuálne vzdelávanie, kreditový systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited