Jun 7, 2020   6:28 a.m. Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Suggestion of streamline of the work in the company Akustik plus, s. r. o.
Written by (author):
Department:
Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh zefektívnenia práce vo firme Akustik Plus s.r.o.
Summary:
Cieľom diplomovej práce bolo na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu danej problematiky navrhnúť opatrenia na zefektívnenie práce vo firme Akustik plus s.r.o. Práca je rozdelená do 4 častí, ktoré na seba logicky nadväzujú. Prvá a druhá kapitola vychádza z teoretického hľadiska a charakterizuje metódy, postupy a nástroje zefektívnenia práce a znižovania nákladov. V tretej kapitole je pozornosť venovaná analýze súčasného stavu danej problematiky vychádzajúca z internej dokumentácie firmy a zo série rozhovorov s osobou kompetentnou za tieto procesy. Na základe vykonanej analýzy je v poslednej kapitole popísaný návrh opatrení na zefektívnenie práce vo firme Akustik Plus s.r.o.
Key words:
podnik, efektívnosť, náklady, zamestnanci, zisk

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited