May 25, 2020   10:22 a.m. Urban
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Proposal for measures to improve the use of marketing tools in industrial company IMC Slovakia s.r.o. Považská Bystrica
Written by (author):
Department:
Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Marek Kudla
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh opatrení na zlepšenie využitia nástrojov marketingového mixu v priemyselnom podniku IMC Slovakia s.r.o., Považská Bystrica
Summary:
Bakalárska práca sa zaoberá tematikou analýzy nástrojov marketingového mixu v podniku. Základnými nástrojmi sú produkt, cena, distribúcia, komunikácia, ktoré sa však, v súčasnej dobe čoraz viac diferencujú a definuje sa ich význam a vplyv na podnik. Bakalárska práca pozostáva z teoretickej, analytickej a návrhovej časti. V teoretickej časti práce je venovaná pozornosť predovšetkým objasneniu základných pojmov súvisiacich s marketingovým mixom a snahou o optimálne rozdelenie nástrojov v podniku. Čo najefektívnejšie využitie nástrojov, využitie potenciálu podniku. Správne rozloženie nástrojov marketingovej stratégie a zaujatie cieľových zákazníkov. Analytická časť sa venuje analýze súčasného stavu využívania nástrojov marketingového mixu v priemyselnom podniku IMC Slovakia s.r.o., Považská Bystrica. Na základe poznatkov z teoretickej časti práce a na základe analýzy súčasného stavu využívania nástrojov marketingového mixu sú navrhnuté opatrenia na zlepšenie využitia nástrojov marketingového mixu. Záver bakalárskej práce je venovaný zhodnoteniu navrhovaných opatrení.
Key words:produkt, cena, distribúcia, komunikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited