Jan 24, 2020   10:19 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposed measures to improve employee performance management in the company A-STUDIO, s.r.o.
Written by (author): Ing. Andrej Vajsábel
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Iveta Čambálová
Opponent:Ing. Ivana Mudriková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia výkonnosti zamestnancov v spoločnosti A-STUDIO s.r.o.
Summary:VAJSÁBEL, Andrej: Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia výkonnosti zamestnancov v spoločnosti A-STUDIO, s.r.o. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. -- Vedúci bakalárskej práce: Ing. Iveta Čambálová -- Trnava: MTFF STU, 2014. 66 s. Predmetom bakalárskej práce je riadenie výkonnosti podniku. Cieľom práce je analyzovať súčasný stav a podať návrhy na zlepšenie výkonu zamestnancov spoločnosti A-STUDIO, s.r.o.. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti práce je poukázané na vymedzenie základných pojmov súvisiacich s riadením výkonnosti podniku. Pozornosť je upriamená ako na pracovný výkon a jeho podstatu i proces riadenia, tak aj na pracovnú výkonnosť. Ďalej objasňuje pojem merania výkonnosti podniku a popisuje klasické i moderné metódy merania výkonnosti. V rámci podkapitoly venovanej riadeniu ľudských zdrojov v podniku sú vysvetlené termíny zaoberajúce sa jednotlivými prístupmi a štýlmi riadenia. Nadobudnuté poznatky z teoretickej časti práce sú využité pri spracovaní analytickej časti, ktorá je venovaná riadeniu výkonnosti v spoločnosti A-STUDIO, s.r.o.. Tretia kapitola bakalárskej práce obsahuje návrhy odporúčaní na zlepšenie výkonnosti zamestnancov v spomínanej spoločnosti. Poslednú časť práce tvorí zhodnotenie navrhovaných odporúčaní. Cieľ teoretickej i praktickej časti bakalárskej práce som splnil.
Key words:Pracovný výkon, Výkonnosť, Meranie výkonnosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited