Feb 24, 2020   1:18 p.m. Matej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Study of using alternative adsorbent in leak hazardous material
Written by (author): Ing. Dávid Jakub
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Opponent:Ing. Hana Kobetičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie alternatívnych adsorbentov pri sorpcii nebezpečných látok
Summary:JAKUB, Dávid: Štúdium využitia alternatívnych adsorbentov pri sorpcii nebezpečných látok [Bakalárska práca] / Dávid Jakub -- Slovenská technická univerzita. Materiálovotechnologická fakulta; Katedra environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva. -- Vedúci: doc. Ing. Maroš Soldán, PhD -- Stupeň odbornej kvalifikácie : Inžinier. -- Trnava: MTF STU, 2014 Kľúčové slová: sorpcia, adsorbent, 3,5 dichlórfenol, červený kal, lúženec Bakalárska práca sa zameriava na štúdium využitia alternatívnych adsorbentov pri odstraňovaní nebezpečnej látky. Cieľom je štúdium sorpcie 3,5 dichlórfenolu červeným kalom a lúžencom z hľadiska meniacich sa podmienok pri adsorpcií. V úvode je teoreticky popísaná sorpcia, vlastnosti adsorbentov a vybraný polutant 3,5 dichlórfenol. Praktická časť sa zaoberá na štúdium účinnosti sorpcie jednotlivými adsorbentami pri daných podmienkach.
Key words:červený kal, 3,5 dichlórfenol, sorpcia, lúženec, adsorbent

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited