15. 7. 2020  14:37 Henrich
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Kvalita produkcie v podmienkach EÚ
Autor:
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Kvalita produkcie v podmienkach EÚ
Abstrakt:
ČERVENKOVÁ, Hana: KVALITA PRODUKCIE V PODMIENKACH EÚ. [Bakalárska práca]. -- Slovenská technická univerzita v Bratislave . Strojnícka fakulta; Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality. Školiteľ: Ing. Michaela Grúberová. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár študijného programu výrobné systémy a manažérstvo kvality. Bratislava: STU,2014. 65.s Hlavným cieľom bakalárskej práce je informovať o kvalite produkcie v Európskej únie. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola je venovaná základným pojmom z oblasti manažérstva kvality, ktoré sú definované podľa normy STN EN ISO 9000:2006 Systém manažérstva kvality. Základy a slovník. V ďalšej časti sme opísali vývoj kvality v Európe. V nasledujúcej kapitole sme sa venovali zmenám v oblasti kvality produkcie po vstupe do Európskej únie a následne sme v záverečnej kapitole zistili výhody a nevýhody plynúce zo vstupu do Európskej únie.
Kľúčové slová:
kvalita, Európska únia, produkt

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene