Jun 3, 2020   7:18 p.m. Karolína
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Proposal of improvement of the system education and development of managers in a company RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zlepšenia systému vzdelávania a rozvoja manažérov v podniku RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o.
Summary:
Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť súčasný stav systému vzdelávania a rozvoja manažérov v podniku RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o. a navrhnúť systém vzdelávania a rozvoja manažérov na zlepšenie jej stavu v podniku. Diplomová práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole som sa zamerala na teoretickú časť a pojmov manažér, vzdelávanie a rozvoj. Pozornosť je venovaná aj metódam vzdelávania, formám vzdelávania a procesu vzdelávania. Druhá kapitola je zameraná na analýzu súčasného stavu systému vzdelávania a rozvoja manažérov v podniku RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o. Na zistenie súčasného vzdelávania a rozvoja manažérov som vypracovala dotazník. Súčasťou analýzy je aj charakteristika podniku, jeho história, štruktúra zamestnancov a manažérov v podniku. V tretej kapitole som navrhla opatrenia na odstránenie nedostatkov v systéme vzdelávania a rozvoja manažérov zistených na základe analýzy. Štvrtá kapitola hodnotí prínos navrhnutých opatrení pre podnik RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o.
Key words:systém vzdelávania a rozvoja, manažéri, metódy vzdelávania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited