Feb 28, 2020   1:45 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design process control assembly - disassembly realized on "Pick and Place" manipulator
Written by (author): Ing. Michal Kmeť
Department: Institute of Production Systems and Applied Mechanics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.
Opponent:prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh kontroly procesu montáže - demontáže realizovanej na „Pick and Place“ manipulátore
Summary:KMEŤ, Michal: Návrh kontroly procesu montáže -- demontáže realizovanej na "Pick and Place" manipulátore. [Diplomová práca]-- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky.-- Vedúci diplomovej práce: Ing. Radovan Holubek, PhD.-- Trnava: MTF STU, 2013. Diplomová práca je zameraná na návrh kontroly v procese montáže a demontáže realizovanej na "Pick and Place" manipulátore. Práca je pozostávajúca zo štyroch kapitol resp. častí -- dve teoretické, analyzačnej a návrhovej časti. Prvá kapitola venuje pozornosť súčasnému stavu, rozdeleniam a vlastnostiam manipulátorov . Druhá kapitola sa zaoberá kontrolnými zaradeniami implementovanými do procesu montáže. V tretej kapitole je kladený dôraz na analýzu požiadaviek montážne -- demontážneho procesu a konštrukciu daného manipulátora. Záverečná kapitola je orientovaná na návrh kontrolných zariadení "Pick and Place" manipulátora, ktoré sú potrebné pri montážnom -- demontážnom procese.
Key words:manipulátor, kontrolne zariadenia, analýza, montážny a demontážny proces, Pick and Place

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited