Aug 8, 2020   11:06 p.m. Oskar
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Proposal of improving efficiency EMS in company Bekaert Hlohovec, a.s.
Written by (author):
Department:
Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh zvýšenia efektívnosti EMS v podniku BEKAERT a. s., Hlohovec
Summary:
Cieľom diplomovej práce je zefektívniť environmentálny manažérsky systém v podniku Bekaert Hlohovec, a.s.. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickými poznatkami v oblasti ochrany životného prostredia, environmentálnym manažérskym systémom podľa normy ISO 14001 a schémou pre environmentálne manažérstvo a audit, ktorá je nadstavba tohto systému. Na konci kapitoly sú spomenuté dobrovoľné environmentálne nástroje. V druhá kapitola je venovaná spoločnosti Bekaert od histórie cez súčasný stav a predmet podnikania až po vízie do budúcna. Tretia kapitola tejto práce sa venuje analýze údajov a materiálov, ktoré poskytla spoločnosť na vypracovanie tejto práce. Sú v tu spomenuté všetky environmentálne aspekty spoločnosti. Ďalej obsahuje táto kapitola aj analýzu vodného hospodárstva, ktorej sa táto práca venuje. Štvrtou kapitolou sú návrhy zefektívnenia environmentálneho manažérskeho systému, najmä prevencia pred haváriami a certifikácia podľa EMAS. Posledná piata kapitola zhodnocuje návrhy a ich význam pre spoločnosť.
Key words:
vodné hospodárstvo, environmentálny manažérsky systém, schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, efektívna kontrola a meranie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited