Apr 1, 2020   4:24 a.m. Hugo
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of speech disfluencies
Written by (author): Ing. Ľudovít Mydla
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Pálfy, PhD.
Opponent:Ing. Ján Kvak
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza dysfluencií
Summary:Dysfluencie v l'udskej reˇci sú akékol'vek nerovnomernosti, bloky a zvuky, ktoré robia reˇc t'ažšie vnímatel'nou. Ked' sú však tieto dysfluencie výraznejšie a majú dopad na sebavedomie hovoriaceho, je to považované za hendikep, ktorý sa nazýva koktavost'. Pri lieˇcení koktavosti je dôležité sledovat' ˇci sa pacient zlepšuje a v ktorých oblastiach. Vyvinuli sa preto rôzne metódy, ktoré skúmajú reˇcový signál vˇcasovej a spektrálnej doméne a vyhodnocujú závažnost' poruchy. V našej práci sme sa zamerali konkrétne na detekciu repetícií. Našu detekciu sme založili na SVM klasifikátore, ktorý rozlišoval medzi 800 ms dlhými vzorkami dysfluentnej a fluentnej reˇci. Ako základný parameter poslúžili MFCC koefi-cienty. Naša práca sa však zamerala na d'alšie parametre, ktoré môžu zvýšit' úspešnost' klasifikácie. Použili sme energie vyšších frekvencií, poˇcet prechodov medzi úsekmi ticho-reˇc, priemernú d ' lžku segmentov ticha a variabilitu ich d ' lžky. Výsledné zlepšenie presnosti klasifikácie bolo z 81.2% na 84.19%.
Key words:dysfluencie, MFCC, SVM

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited