Jan 28, 2020   8:39 p.m. Alfonz
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal for measures to improve the system of remuneration in selected industrial enterprises
Written by (author): Ing. Barbora Krupová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Martin Hrablik, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Babčan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania vo vybraných priemyselných podnikoch
Summary:KRUPOVÁ,Barbora:Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania vo vybraných priemyselných podnikoch[Bakalárska práca]-Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave;Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.-Vedúci práce:Ing Martin Hrablik,PhD.-Trnava: MTF STU,2014.59 strán.Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť opatrenia na zlepšenie systému odmeňovania vo vybraných priemyselných podnikoch. Bakalárska práca sa skladá zo štyroch častí. V prvej časti bakalárskej práce sme sa venovali vysvetľovaniu základných pojmov na základe získaných teoretických poznatkov z oblasti odmeňovania a hodnotenia zamestnancov. V druhej časti bakalárskej práce sme spravili analýzu systémov odmeňovania vo vybraných priemyselných podnikoch. Na základe získaných informácií sme spravili vyhodnotenie, v rámci ktorého sme porovnávali systémy odmeňovania a zisťovali sme negatíva, prípadne pozitíva systému odmeňovania. V tretej časti sme na základe získaných údajov z analýzy navrhli opatrenia na zlepšenie systému odmeňovania vo vybraných priemyselných podnikoch. V záverečnej časti sme vyhodnotili nami navrhované riešenia a ich prínosy pre podniky.
Key words:odmeňovanie, systém odmeňovania, hodnotenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited