Jan 21, 2020   6:27 a.m. Vincent
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Suggested Solutions for Improvement of Warehouse Management in the Company BOHUŠ s. r. o., Závadka nad Hronom
Written by (author): Ing. Martina Tokárová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ivana Ščasnovičová
Opponent:doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zdokonalenie skladového hospodárstva v podniku BOHUŠ s. r. o., Závadka nad Hronom
Summary:Bakalárska práca, je orientovaná na popis, rozanalyzovanie a zefektívnenie skladového hospodárstva, s následným návrhom na zlepšenie skladového hospodárstva v spoločnosti BOHUŠ, s. r. o.. Prvá časť práce je zameraná na teoretický vstup do problematiky. Vysvetlenie základných pojmov, význam skladovania, druhy skladovania a skladovej techniky, funkcie a metódy riadenia skladového hospodárstva. V druhá časť, spracováva získané poznatky z teoretickej časti, a kombinuje ju s informáciami získanými zo spoločnosti. Rozpracúva konkrétnejšie skladové hospodárstvo v danom podniku. Úlohou tretej časti je navrhnúť opatrenia pre zefektívnenie skladového hospodárstva a zminimalizovať náklady spoločnosti na skladové hospodárstvo. Štvrtá časť je zameraná na zhodnotenie daných návrhov pre zdokonaľovanie skladového hospodárstva v spoločnosti a záver obsahuje komplexné zhodnotenie bakalárskej práce.
Key words:zásoba, produkt, sklad, skladové hospodárstvo, materiál

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited