Sep 18, 2020   7:30 p.m. Eugénia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Influence of the building machine transmission and the possibility to increase its carrying capacity with a focus to reduce the environmental load of soil
Written by (author): Ing. Juraj Míšaný, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:prof. Ing. Juraj Rusnák, CSc.
Opponent 2:
doc. Ing. Marián Kučera, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv prevodového ústrojenstva stavebného stroja a možnosti zvýšenia jeho únosnosti so zameraním na zníženie ekologického zaťaženia pôdy.
Summary:
Dizertačná práca sa zaoberá hodnotením prevodového ústrojenstva stavebných strojov z hľadiska ich vplyvu na ekologické zaťaženie pôdy a možnosťou zníženia týchto ekologických rizík. Práca sa skladá z teoretickej a experimentálnej časti. Teoretická časť sa zaoberá hodnotením prevodového ústrojenstva pracovných strojov z hľadiska ich možného vplyvu na ekologické zaťaženie pôdy. Popisuje možnosti zvýšenia ich únosnosti. Zaoberá sa tiež problematikou laserového kalenia a depozíciou tvrdých tenkých povlakov v ozubení ako jednou z možností zvýšiť ich únosnosť. Hlavným cieľom dizertačnej práce je posúdiť možnosť aplikácie vybraného povlaku TiCN-MP+MOVIC deponovaného v konvexno-konkávnom ozubení, pracujúcom v interakcii s dvoma druhmi ekologických mazív ako prostriedku na zvýšenie ich únosnosti. Experimentálne, na základe zadieracích testov FZG určiť ich možnosti z hľadiska aplikácie v ozubených prevodoch a porovnať získané výsledky s doteraz publikovanými prácami. Skúšky sú realizované na zariadení s uzavretým tokom výkonu.
Key words:
FZG test, zadieranie, K-K ozubenie, povlak

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited