Jan 25, 2020   2:14 a.m. Gejza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of information system for the dental company needs
Written by (author): Ing. Radovan Urban
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Opponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh informačného systému pre potreby stomatologickej firmy
Summary:Cieľom práce je navhrnúť informačný systém pomocou jazyka UML. Informačný systém bude určený pre obchodnú spoločnosť pôsobiacu v oblasti stomatológie. V úvode práca obsahuje opis problémovej oblasti v príslušnej podnikateľskej sfére. Zameriava sa na analýzu firemných procesov pomocou diagramov BPMN a taktiež na špecifikáciu katalógu užívateľských požiadaviek. Následne práca popisuje tvorbu modelu systému v jazyku UML pomocou špecifických diagramov UML. Po navrhnutí systémového modelu je vykonaná analýza dát vyskytujúcich sa v systéme a je navrhnutá štruktúra databázy systému. V tejto časti sú popísané entity nachádzajúce sa v systéme, ich atribúty a identifikujú sa aj relačné vzťahy medzi nimi. Následne je zostrojený entitno - relačný model, po ňom sú zostrojené modely systému a časť je venovaná návrhu a vytvoreniu databázy. V ďalšom kroku práca popisuje návrh uživateľského rozhrania, ktoré bude pracovať na báze open source redakčného systému Joomla!. Využívať bude taktiež komponent eshop slúžiaci na predaj produktov spoločnosti online. Ďalšia časť sa venuje užívateľskému rozhraniu a jeho čiastočnej implementácii. V záverečnej fáze realizácie práce je potrebné systém podrobiť testom pomocou zvolených metód a následne je potrebné vypracovať základnú projektovú dokumentáciu systémových funkcií. Práca berie podklady v reálnej spoločnosti. Podmienkami úspešnej realizácie je tento špecifický systém navrhnúť, analyzovať dáta a uskutočniť čiastočnú implementáciu. Systém je potrebné otestovať a vyhotoviť k nemu projektovú dokumentáciu. Nevyžaduje sa, aby bol systém reálne nasadený do prevádzky.
Key words:informačný systém, UML, BPMN, katalóg užívateľských požiadaviek, eshop, testovanie, projektová dokumentácia, stomatológia, diagramy, databáza, užívateľské rozhranie, Joomla!

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited