Jun 7, 2020   5:26 a.m. Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Proposal for improvement of quality management system in the enterprise GeWiS Slovakia s.r.o., Prievidza.
Written by (author): Ing. Iveta Stanková
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zlepšenia systému manažérstva kvality v podniku GeWiS Slovakia s.r.o., Prievidza
Summary:Cieľom diplomovej práce je návrh zlepšenia systému manažérstva kvality v podniku GeWiS Slovakia s.r.o., Prievidza. V prvej kapitole by som chcela čitateľov oboznámiť s teoretickými východiskami v oblasti systému manažérstva kvality. S pojmom kvalita, jej významom a hĺbkou pre efektívne fungovanie priemyselného podniku, a tiež s nástrojmi kvality, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou zavádzania a realizácie kvality v praxi. Obsahom druhej kapitoly je predstavenie spoločnosti GeWiS Slovakia s.r.o., Prievidza, jej vznik, história, zameranie a smerovanie. V tretej kapitole analyzujem súčasný stav systému manažérstva kvality v podniku GeWiS Slovakia s.r.o., Prievidza. V štvrtej kapitole navrhujem zlepšenia systému manažérstva kvality pre túto spoločnosť, ktorých prínos predpokladám ako z ekonomického, tak aj z technického hľadiska. Piata kapitola pozostáva v zhodnotení návrhov na zlepšenie systému manažérstva kvality v tejto spoločnosti.
Key words:certifikácia, manažérstvo kvality, orientácia na zákazníka, kvalita, spätná väzba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited